Terma dan Syarat

Terma dan syarat penggunaan JohorPay
 
Di bawah adalah terma dan syarat penggunaan JohorPay, serta hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan menggunakan perkhidmatan di platform JohorPay. Sekiranya anda mengakses platform JohorPay ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa terma-terma dan syarat-syarat yang mengikat anda dan merupakan satu perjanjian antara anda sebagai pengguna, agensi-agensi yang mengambil bahagian dan kami, bagi akses dan / atau penggunaan platform JohorPay ini. 

Terma dan syarat ini akan menggantikan syarat-syarat yang anda terima atau akses menerusi platform ini sebelumnya. Penggunaan dan / atau akses anda kepada perkhidmatan JohorPay seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan syarat-syarat semasa ini.
 

1. Pembayaran Dalam Talian

Sila baca syarat-syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan kemudahan pembayaran dalam talian kami. Dengan menggunakan kemudahan pembayaran melalui platform JohorPay, anda secara langsung menerima terma & syarat yang dinyatakan. Jika anda tidak menerima syarat-syarat yang dikemukakan ini, anda adalah dinasihatkan tidak menggunakan kemudahan ini.

Semua pembayaran adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

  1. Semua jumlah dinyatakan ialah dalam MYR - Malaysia Ringgit.
  2. KERAJAAN NEGERI JOHOR tidak akan menerima sebarang liabiliti bagi bayaran yang tidak diterima oleh akaun agensi yang betul atau maklumat pembayaran yang tidak tepat. Kami juga tidak akan menerima sebarang liabiliti jika bayaran anda tidak dibenarkan atau ditolak oleh institusi kewangan atau pembekal perkhidmatan kewangan anda walau apa jua sebab.
  3. Jika institusi kewangan atau pembekal perkhidmatan kewangan menolak pembayaran anda, KERAJAAN NEGERI JOHOR tidak bertanggungjawab untuk membawa perkara ini kepada perhatian anda. Anda perlu menyemak dengan institusi kewangan atau pembekal perkhidmatan kewangan anda jika ada pembayaran telah ditolak dari akaun anda.
  4. Bayaran anda akan dikemaskini dalam masa satu (1) ke lima (5) hari waktu bekerja

2. Pengesahan Bukti Bayaran

Anda akan menerima pengesahan bayaran selepas membuat pembayaran. Anda boleh mencetak bukti pembayaran apabila transaksi anda telah selesai (Berjaya) untuk rekod anda sendiri. Bukti pembayaran tidak boleh digunakan sebagai resit rasmi.

Resit rasmi akan dijana secara automatik melalui JohorPay sekiranya pembayaran berjaya dilakukan. Bagi FPX Korporat, resit rasmi hanya akan dikeluarkan selepas pending approval dilaksanakan dan pembayaran berjaya.

Pentadbiran Tanah Johor
Bagi pembayaran kepada Pentadbiran Tanah Johor, resit rasmi yang dicetak adalah sah diperlakukan untuk sebarang urusan rasmi.

3. Polisi Bayaran Balik

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai lebihan bayaran, sila berurusan dengan agensi berkaitan dengan mengemukakan bukti maklumat pembayaran.

4. Keselamatan

Semua transaksi dan maklumat pembayaran melalui platform JohorPay adalah mengikut piawaian data enkripsi. KERAJAAN NEGERI JOHOR tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kegagalan oleh anda atau pihak ketiga dalam membuat pembayaran untuk melindungi data pada paparan skrin daripada dilihat orang lain atau diperolehi oleh mereka yang terbabit, semasa proses pembayaran dalam talian atau berkenaan dengan apa-apa peninggalan maklumat yang tepat dalam masa proses pembayaran dalam talian.

5. Had Tanggungjawab

Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa KERAJAAN NEGERI JOHOR tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, turutan atau exemplary, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, niat baik atau kerugian ketara yang lain akibat daripada tetapi tidak terhad kepada:

  1. Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini;
  2. Kos perolehan barangan dan perkhidmatan berikutan pembelian sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau pengganti atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi atau daripada platform ini;
  3. Akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran atau data anda;
  4. Kenyataan atau tindakan pihak ketiga di platform ini;
  5. Ketidakupayaan untuk menggunakan, atau akibat daripada penggunaan platform ini, mana-mana medium yang dikaitkan dengan platform ini, atau bahan-bahan atau maklumat yang terdapat di mana-mana atau semua laman-laman tersebut, sama ada berdasarkan jaminan, kontrak, tort atau mana-mana teori undang-undang lain dan sama ada atau tidak dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut; dan
  6. Apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan platform ini.

6. Penamatan

KERAJAAN NEGERI JOHOR boleh menamatkan akses anda ke mana-mana bahagian perkhidmatan atau keseluruhan perkhidmatan dan mana-mana perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis, berkuatkuasa serta merta. KERAJAAN NEGERI JOHOR juga boleh menamatkan atau menggantung akaun anda yang tidak aktif, iaitu, didefinisikan sebagai kegagalan untuk menggunakan perkhidmatan ini untuk tempoh masa yang panjang. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas penamatan akses kepada perkhidmatan tersebut.

7. Perubahan Kepada Syarat-Syarat Perkhidmatan

KERAJAAN NEGERI JOHOR mempunyai hak pada setiap masa untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini dengan memberi notis terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, dalam keadaan kecemasan atau demi menjaga keselamatan platform ini atau dalam keadaan di luar kawalan, di mana terdapat keperluan untuk mengubah, mengubahsuai, membatal atau menambah syarat-syarat ini, ia akan berbuat demikian tanpa terlebih dahulu memberikan sebarang notis kepada anda. Adalah dipersetujui bahawa anda akan mengakses dan meneliti syarat-syarat ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan yang terkini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan syarat-syarat akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.

8. Pengubahsuaian Kepada Perkhidmatan

KERAJAAN NEGERI JOHOR mempunyai hak pada bila-bila masa dan dari masa ke semasa untuk mengubahsuai atau menamatkan, secara sementara atau tetap, perkhidmatan (atau mana-mana bahagian daripadanya) dengan atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa KERAJAAN NEGERI JOHOR tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.

9. Umum

Tajuk-tajuk yang digunakan di bawah terma dan syarat-syarat ini hanya untuk rujukan dan tidak boleh diambil kira dalam tafsiran syarat-syarat ini. Sekiranya mana-mana peruntukan syarat-syarat ini menyalahi undang-undang atau tidak sah disisi undang-undang semasa atau akan datang, peruntukan tersebut akan diasingkan dan syarat-syarat ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak sah tidak pernah terdiri daripada sebahagian Terma dan Syarat dan peruntukan-peruntukan lain dalam Terma dan Syarat ini akan kekal dengan kuat kuasa penuh dan tidak akan terjejas oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah.

live-chat-photo